XPressEntry Emergency Mustering

แผนปฏิบัติการฉุกเฉินของคุณถึงวันที่ ...

... หรือคุณยังคงใช้คนที่คุณใช้ในชั้นเรียน?

สนใจในการปรับปรุง?

XPressEntry ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน